Jump to content
IGNORED

Learn Thai With Shelby - Sex Phrases with sentence breakdowns


Bobson VaGene
 Share

Recommended Posts

Posted (edited)

Listed below is the link to the original video

https://m.youtube.com/watch?v=wBATQvhF-c0&t=930s

สาวพรหมจรรย์。

สาว พรหม~จรรย์。

sǎao prom-má~jan。

Female Virgin。

สาว: sǎao - young girl。
พรหหมจรรย์: prom-má~jan - 
female virginity。


ซิง。

ซ:s + ◌ิ:i + ง:ng

sing。

new。

slang for virgin。


เขายังซิงอยู่。

เขา ยัง ซิง อยู่。

kăo yang sing yùu。

he/she is still a virgin。

เขา: kăo - he, she。
ยัง: yang - yet, still。
ซิง: sing - virgin。
อยู่: yùu - to be。


เสียพรหหมจรรย์。

เสีย พรห-หม~จรรย์。

sǐia prom-má~jan。

Lose virginity。

เสีย: sǐia - lose。
พรหมจารี: 
พรหหมจรรย์: prom-má~jan - 
female virginity。


นอกใจ。

นอก ใจ。

nɔ̂ɔk-jai。

To cheat on someone。
To flirt。

นอก: nɔ̂ɔk - outside, external。
ใจ: jai - heart, mind。


มีเพศสัมพันธ์。

มี เพศ สัม-พันธ์。

mii pêet sǎm-pan。

Have "relations"。
Have sex。

มี: mii - have。
เพศ: pêet - gender。
สัมพันธ์: sǎm-pan - relations。


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์。

โรค ติด ต่อ ทาง เพศ สัม พันธ์。

rôok-dtìt-dtɔ̀ɔ-taang-pêet sǎm-pan。

sexually transmitted disease。

โรคติดต่อทางเพศ:
rôok-dtìt-dtɔ̀ɔ-taang-pêet -
sexually transmitted disease。

สัมพันธ์: sǎm-pan - related to。


เอากัน。

เอา กัน。

ao-gan。

Fuck。
Have sex。

เอว: ao - fuck, take。
กัน: gan - together。


เอาไหม。

เอา ไหม。

ao-mǎi?

Wanna Fuck?
Wanna have sex?

เอว: ao - fuck, take。
ไหม: mǎi - yes or no question。


มีอะไรกันหรือยัง。

มี อะไร-กัน หรือ-ยัง

mii à~rai gan rʉ̌ʉ-yang?

have you slept together?

มี: mii - have。
อะไรกัน: à~rai-gan - fuck。
หรือยัง: rʉ̌ʉ-yang - or not?


ผมมีอะไรกับเขาเมื่อคืน。

ผม มีอะไร กับ เขา เมื่อคืน。

pŏm mii à~rai gàp kăo 
mʉ̂ʉa-kʉʉn。

I had sex with her last night。

ผม: pŏm - I, masculine。
มีอะไร(กัน): mii à~rai (gan) -
have sex。
กับ: gàp - with。
เขา: kăo - she, her。
เมื่อคืน: mʉ̂ʉa-kʉʉn - last night。


ฉันมีอะไรกับเขาเมื่อคืน。

ฉัน มี-อะไร กับ เขา เมื่อ-คืน。

chǎn mii à~rai gàp kăo 
mʉ̂ʉa-kʉʉn。

I had sex with him last night。

ฉัน: chǎn - I, feminine
มีอะไร(กัน): mii à~rai (gan) -
have sex。
กับ: gàp - with。
เขา: kăo - he, him。
เมื่อคืน: mʉ̂ʉa-kʉʉn - last night。


จูเลียมีอะไรกับสเตฟาน。

จูเลีย มีอะไร กับ สเตฟาน。

Julia mii à~rai gàp Stephan

จูเลีย: Julia。
มีอะไร: mii-à~rai - have sex。
กับ: gàp - with。
สเตฟาน: Stephan。


มานีมีอะไรกับทองดี。

มานี มีอะไร กับ ทอง ดี。

maa-nii mii à~rai gàp tɔɔng-dii。

Manee had sex with Tong-dee。

จมานี: maa-nii - Maa-nee。
มีอะไร: mii-à~rai - have sex。
กับ: gàp - with。
ทองดี: tɔɔng-dii - Tong-dee。


นอนด้วยกัน。

นอน ด้วย กัน。

nɔɔn dûuai-gan。

Sleep together。

นอน: nɔɔn - sleep。
ด้วยกัน: dûuai-gan - together。


เรายังไม่ใด้นอนด้วยกัน。

เรา ยัง ไม่ ใด้ นอน ด้วย-กัน。

rao yang mâi-dâai nɔɔn dûuai-gan。

We haven't slept together。

เรา: rao - we。
ยัง: yang - yet, still。
ไม่ใด้: mâi-dâai - have not。
นอน: nɔɔn - sleep。
ด้วยกัน: dûuai-gan - together。


แต่ผมอยากนอนกับเขานะ。

แต่ ผม อยาก นอน กับ เขา นะ。

dtɛ̀ɛ pŏm-yàak-nɔɔn-gàp-kăo ná。

But I still want to have sex with her。

แต่: dtɛ̀ɛ - but。
ผม: pŏm - I, masculine 。
อยาก: yàak - want。
นอน: nɔɔn - sleep。
กับ: gàp - with。
เขา: kăo - she, her。
นะ: ná - softening, emphasis。

ต:dt + ' + แ:ɛɛ
ผ:p + o: unwrtn + ม:m
อ: slnt + ย:y + า:aa +ก:k
น:n + อ:ɔɔ + น:n
ก:g + ◌ั:a + บ:p
ข:k + เ า:ao
น:n + ะ:a


เล่นจ้ำจี้。

เล่น จ้ำ-จี้。

lên jâm-jîi。

have sex。

เล่น: lên - play。
จ้ำจี้: jâm-jîi - Thai game。


เล่นผีพ้าห่ม。

เล่น ผี พ้า-ห่ม。

lên pǐi pâa-hòm。

have sex。

เล่น: lên - play。
ผี: pǐi - ghost。
พ้าห่ม: pâa-hòm - blanket。


เล่นผีพ้าห่มกันไหม。

เล่น ผี พ้า-ห่ม กัน ไหม。

lên pǐi pâa-hòm gan mǎi。

you wanna have sex?
you wanna get laid?

เล่น: lên - play。
ผี: pǐi - ghost。
พ้าห่ม: pâa-hòm - blanket。
กัน: gan - each other。
ไหม: mǎi - yes or no question。


ทำการบ้าน。

ทำ การ-บ้าน。 

tam gaan-bâan。

do "home work"。 

ทำ: tam - do。
การบ้าน: gaan-bâan - 
homework。 


สามีฉันไม่ค่อยทำการบ้าน
เหมือนก่อน。

สามี ฉัน ไม่-ค่อย ทำ การ-บ้าน
เหมือน ก่อน。

sǎa-mii chǎn mâi kɔ̂i tam gaan-bâan mʉ̌ʉan gɔ̀ɔn。

My husband doesn't have sex with me as much as he used to。

สามี: sǎa-mii - husband。
ฉัน: chǎn - me。
ไม่ค่อย: mâi-kɔ̂i - not really。
ทำ: tam - do。
การบ้าน: gaan-bâan - homework。
เหมือน: mʉ̌ʉan - similar, like。
ก่อน: gɔ̀ɔn - before, earlier。


เขาทำการบ้านเก่งป้ะ。

เขา ทำ การ-บ้าน เก่ง ป้ะ。

kăo gaan-bâan gèng bpá。

Is he/she good in bed?

เขา: kăo - she, he。
ทำ: tam - do。
การบ้าน: gaan-bâan - homework。
เก่ง: gèng - good, skilled。
ป้ะ: bpá - informal 
emphasis particle。


เขาทำการบ้านเก่งไหม。

เขา ทำ การ-บ้าน เก่ง ไหม。

kăo gaan-bâan gèng mǎi。

Is he/she good in bed?

เขา: kăo - she, he。
ทำ: tam - do。
การบ้าน: gaan-bâan - homework。
เก่ง: gèng - good, skilled。
ไหม: mǎi - yes or no question。


บูมๆ。

บูม-ๆ。

buum-buum。
 
Boom boom。
Fuck。


ฟัน。

fan。

• chop。
(really hard & fast)

• Lying to a girl to get her in bed。


เขาไม่ใด้จริงจัง。
แค่อยอกหลอกฟัน。

เขา ไม่ใด้ จริงจัง。
แค่ อยาก หลอก ฟัน。

kăo mâi-dâai jing-jang
kɛ̂ɛ yàak lɔ̀ɔk fan。

He's not serious, he just 
wants you in bed。

เขา: kăo - he。
ไม่ใด้: mâi-dâai - is not。
จริงจัง: jing-jang - serious。
แค่: kɛ̂ɛ - only, just。
อยาก: yàak - want。
หลอก: lɔ̀ɔk - trick, fool。
ฟัน: fan - chop。
(you down to have sex with)


ฟิทเจอริง。

ฟิท เจอ ริง。

fít-jəə-rîng。

fidgeting。


ฟิทเจอริงกัน。

ฟิท เจอ ริง กัน。

fít-jəə-rîng。

ฟิทเจอริง: fít-jəə-rîng - 
fidgeting。
กัน: gan - together, each other。


ถ้าเหงาฟิทเจอริง
กับเราได้นะ。

ถ้า เหงา ฟิท-เจอ-ริง
กับ เรา ได้ นะ。

tâa ngǎo fít-jəə-rîng 
gàp rao dâai ná。

If you're lonely, 
we can get laid。

ถ้า: tâa - if。
เหงา: ngǎo - lonely。
ฟิทเจอริง: fít-jəə-rîng - 
fidgeting。
กับ: gàp - and。
เรา: rao - we。
ได้: dâai - can。
นะ: ná - softening, emphasis。


กินตับ。

กิน ตับ。

gin dtàp。

have sex。

กิน: gin - eat。
ตับ: dtàp - liver。
(refers to the thwaking 
sound during sex)


กินตับกัน

กิน ตับ กัน。

gin dtàp gan。

have sex。

กิน: gin - eat。
ตับ: dtàp - liver。
(refers to the thwaking 
sound during sex)
กัน: gan - together。


เมื่อคืนกินตับกันไหม。

เมื่อ-คืน กิน-ตับ-กัน ไหม。

mʉ̂ʉa-kʉʉn gin dtàp gan mǎi。

Did you have sex last night。

เมื่อคืน: mʉ̂ʉa-kʉʉn - last night。
กินตับกัน: gin dtàp gan - have sex。
ไหม: mǎi - yes or no question。


เรากินตับกันกันทั้งคืนเลบ。

เรา กินตับกัน ทั้งคืน เลย。

rao gin-dtàp gan táng-kʉʉn。

We had sex all night long。

เรา: rao - we。
กินตับกัน: gin dtàp gan - have sex。
ทั้งคืน: táng-kʉʉn - all night。
เลย: ləəi - adds emphasis。


เย็ด。

yét。

fuck。

Sex you're not happy with。
Bad sex。


ข่มขืน。

ข่ม ขืน。

kòm-kʉ̌ʉn。

to rape。


Can be used to show off that you've already slept with someone in front of someone who likes them。


งั้นๆแหละไม่เห็นแซบ
เลยเคยเย็ดละ。

งั้นๆ แหละ ไม่ เห็น แซบ
เลย เคย เย็ด ละ。

ngán-ngán lɛ̀ mâi-hěn sɛ̂p 
ləəi kəəi yét lá。

He's just not that good in bed。

งั้นๆ: ngán-ngán - so so。
แหละ: lɛ̀ - emphasis marker。
ไม่เห็น: mâi-hěn - don't see。
แซบ: sɛ̂p - delicious, sexy。
เลย: ləəi - at all。
เคย: kəəi - not really。
เย็ด: yét - fuck。
ละ: lá - emphasis marker。


เย。

ye。

shorter version of。

เย็ด: yét - fuck。


ผู้ชายสายเย。

ผู้-ชาย สาย เย。

pûu-chaai sǎai ye。

Man who sleeps around。

ผู้ชาย: pûu-chaai - man。
สาย: sǎai - late。 
เย: ye - fuck。

เย: ye - short for 
เย็ด: yét - fuck。


ได้。

dâai。

have sex。


ได้กันไหม。ได้ กัน ไหม。

dâai gan mǎi。

Did you get some?

ได้: dâai - get。
กัน: gan - each other。
ไหม: mǎi - yes or no question。


เรื่องอย่างว่า。

เรื่อง-อย่าง-ว่า。

rʉ̂ʉang yàang wâa。

One night stand。

เรื่อง: rʉ̂ʉang - event。
อย่าง: yàang - type。
ว่า: wâa - called。


เขาแค่จะชวนไปทําเรื่อง
อย่างว่าไม่ได้อยากเจอเธอ
จริงๆหรอก。

เขา แค่ จะ ชวน ไป ทํา เรื่อง 
อย่าง ว่าไม่ได้ อยาก เจอ เธอ 
จริงๆ หรอก。

kăo kɛ̂ɛ jà chuuan bpai tam rʉ̂ʉang yang waa mâi-dâai yàak jəə təə jing-jing ròk。

He is asking you out just to try to hook up with you, but doesn't really want to hang out with you.

เขา: kăo - he。
แค่: kɛ̂ɛ - just。
จะ: jà - will, shall。
ชวน: chuuan - 
ไป: bpai - go。
ทำ: tam - do。
เรื่องยัง: rʉ̂ʉang-yang-wâa - 
one night stand。
ไม่ไดั: mâi-dâai - doesn't。
อยาก: yàak - want。
เจอ: jəə - meet。
เธอ: təə - you。
จริงๆ: jing-jing - really。
หรอก: rɔ̀ɔk - used with statements 
of contradiction or negation。


ผู้หญิงอย่างว่า。

ผู้-หญิงอ อย่าง-ว่า。

pûu-yǐng yàang-wâa。

Prostitute。

ผู้หญิง: pûu-yǐng - woman。
อย่างว่า: yàang-wâa - that kind。


เพื่อนกันเอามัน。

เพื่อน กัน เอา มัน。

pʉ̂ʉan gan ao man。

friends with benefits。

เพื่อน: pʉ̂ʉan - friend。
กัน: gan - together。
เอา: ao - take, fuck。
มัน: man - it。


พี่น้องท้องติดกัน。

พี่-น้อง ท้อง ติด กัน。

pîi nɔ́ɔng tɔ́ɔng dtìt gan。

We're just friends.
We're just brothers and sisters. 

พี่น้อง: pîi-nɔ́ɔng - siblings。
ท้อง: tɔ́ɔng - stomach, belly。
ติด: dtìt - attach。
กัน: gan - together。


ความสัมพันธ์แบบเปิด。

ความ สัม-พันธ์ แบบ เปิด。

kwaam sam-pan bɛ̀ɛp bpə̀ət。

open relationship。

ความ: kwaam - matter。
สัมพันธ์: sǎm-pan - related。
แบบ: bɛ̀ɛp - style。
เปิด: bpə̀ət - open。

Not commonly used


ชู。

chúu。

Extramarital sex。

lover in extra-marital relationship。


เธอเป็นชู้กับสามีฉัน。

เธอ เป็น ชู้ กับ สา-มี ฉัน。

təə bpen chúu gàp sǎa-mii chǎn。

She is my husband's illicit lover。

เธอ: təə - she。
เป็น: bpen - be。
ชู้: chúu - lover。
(extra-marital relationship)
กับ: gàp - with。
สามี: sǎa-mii - husband。
ฉัน: chǎn - I, mine; feminine。


คุณมีชู้หรือ。

คุณ มี ชู้ หรือ。

 kun mii chúu rʉ̌ʉ。

Are you having an affair? 

คุณ: kun - you。
มี: mii - have。
ชู้: chúu - affair。
หรือ: rʉ̌ʉ - or not。


คุณทำให้ผมมีอารมณ์。

คุณ ทำ ให้ ผม มี อารมณ์。

kun tam-hâi pŏm mii aa-rom。

You turn me on。
You get me horny。

Male speakers。

คุณ: kun - you。
ทำให้: tam-hâi - cause。
ผม: pŏm - I, me; masculine。
มี: mii - have。
อารมณ์: aa-rom - emotion。


คุณทำให้ฉันมีอารมณ์。

คุณ ทำ ให้ ฉัน มี อารมณ์。

kun tam-hâi chǎn mii aa-rom。

You turn me on。
You get me horny。

Female speakers。

คุณ: kun - you。
ทำให้: tam-hâi - cause。
ฉัน: chǎn - I, me; feminine。
มี: mii - have。
อารมณ์: aa-rom - emotion。


ขึ้นเลย。

ขึ้น เลย。

kʉ̂n ləəi。

You get me excited。
You get me hard。

ขึ้น: kʉ̂n - rise, up。
เลย: ləəi - emphasis marker。


แข็ง เลย。

kɛ̌ng ləəi。

You get me excited。
You get me hard。

แข็ง: kɛ̌ng - hard。
เลย: ləəi - emphasis marker。


แข็งแล้ว。

แข็ง แล้ว。

kɛ̌ng lɛ́ɛo。

You get me excited。
You get me hard。

แข็ง: kɛ̌ng - hard。
แล้ว: lɛ́ɛo - already。


แฉะแล้ว。

แฉะ แล้ว。

chɛ̀ lɛ́ɛo。

I'm wet。

แฉะ: chɛ̀ - wet。
แล้ว: lɛ́ɛo - already。


หมดอารมณ์。

หมด อา-รมณ์。

mòt aa-rom。

Turned off。
Feel unexcited。

หมด: mòt - out。
อารมณ์: aa-rom - emotion。


ปากเหม็นหมดอารมณ์เลย。

ปาก-เหม็น หมด-อารมณ์ เลย。

bpàak měn mòt aa-rom ləəi。

Bad breath turns me off。

ปาก: bpàak - mouth。
เหม็น: měn - stinky。
หมด: mòt - out。
อารมณ์: aa-rom - emotion。
เลย: ləəi - emphasis marker。


อะไรทำให้คุณมีอารมณ์。

อะไร ทำให้ คุณ มี อารมณ์。

à~rai tam-hâi kun mii aa-rom。

What turns you on?

อะไร: à~rai - what。
ทำให้: tam-hâi - make happen。
คุณ: kun - you。
มี: mii - have。
อารมณ์: aa-rom - emotion。


อะไรทำให้คุณอยาก。

อะไร ทำให้ คุณ อยาก。

à~rai tam-hâi kun yàak。

What turns you on?
What do you want?

อะไร: à~rai - what。
ทำให้: tam-hâi - make happen。
คุณ: kun - you。
อยาก: yàak - want。


หิว。

hǐu。

Hungry。
Horny。


หิวหรือ。

หิว หรือ。

hǐu rʉ̌ʉ。

Are you Hungry?
Are you Horny?

หิว: hǐu - hungry。
หรือ: rʉ̌ʉ - yes or no question。


เงียน。

ngîian。

horny。

aggressive。


นกเขาไม่ขัน。

นก-เขา ไม่ ขัน。

nók-kăo mâi kǎn。

A man who has a problem 
with an erection。

นกเขา: nók-kăo - penis。
ไม่: mâi - not。
ขัน: kǎn - energetic。


เข้าด้ายเข้าเข็ม。

เข้า ด้าย เข้า เข็ม。

kâo dâai kâo kěm。

Things are heating up。

เข้า: kâo - enter, inside。
ด้าย: dâai - able to。
เข้า: kâo - enter, inside。
เข็ม: kěm - needle。


ช่วยตัวเอง。

ช่วย ตัว-เอง。

chûuai dtuua-eeng。

Playing with yourself。
Masturbating。

ช่วย: chûuai - aid, assist。
ตัวเอง: dtuua-eeng - oneself。


ตกเบ็ด。

ตก เบ็ด。

dtòk-bèt。

masturbate。

(polishing the pearl)

(female)


ชักว่าว。

ชัก-ว่าว。

chák-wâao。

Masturbate。
Hand job。

(male)

ชัก: chák - fly。
ว่าว: wâao - kite。


สไลด์หนอน。

ส~ไลด์ หนอน。

sà~lái nɔ̌ɔn。

Wank。
Jerk off。

สไลด์: sà~lái - slide。
หนอน: nɔ̌ɔn - caterpillar。


ท่ามาตรฐาน。

ท่า มาตร~ฐาน。

tâa mâat-dtrà~tǎan。

Missionary position。

ท่า: tâa - position。
มาตรฐาน: mâat-dtrà~tǎan - 
ordinary, normal。


หกเก้า。

หก เก้า。

hòk-gâao。

sixty-nine position。

หก: hòk - 6。
เก้า: gâao - 9。


ท่าหมา。

ท่า หมา。

tâa mǎa。

Doggy style。

ท่า: tâa - posture, position。
หมา: mǎa - dog。


ลิงอุ้มแตง。

ลิง อุ้ม แตง。

ling ûm dtɛɛng。

Stand and carry。

ลิง: ling - monkey。
อุ้ม: ûm - carry。
แตง: dtɛɛng - melon。


ประตูหลัง。

ประ~ตู หลัง。

bprà~dtuu lǎng。

Anal sex。

ประตู: bprà~dtuu - door。
หลัง: lǎng - back, behind。


เขาชอบประตูหลัง。

เขา ชอบ ประ~ตู หลัง。

kăo chɔ̂ɔp bprà~dtuu lǎng。

He/She likes Anal sex。

เขา: kăo - he, she
ชอบ: chɔ̂ɔp - like。
ประตูหลัง: bprà~dtuu lǎng - 
anal sex。

(ประตู: bprà~dtuu - door +
หลัง: lǎng - back, behind)


เบิร์น。

bəən。

Go down on someone。
Eat someone out。


เขาเบิร์นเก่งมาก。

เขา เบิร์น เก่ง มาก。

kăo bəən gèng mâak。

He's really good at 
eating me out.

เขา: kăo - he, she。
บิร์น: bəən - going down, 
eating out。
เก่ง: gèng - good at。
มาก: mâak - very。


อมนกเขา。

อม นก-เขา。

om nók-kǎo。

Blowjob。

อม: om - keep in the mouth。
นกเขา: nók-kǎo - penis。


โม๊ก。

mók。

Blowjob。


เธออมนกเขาไม่เป็นเลย。

เธอ อม นก-เขา ไม่ เป็น เลย。

təə om nók-kăo mâi bpen ləəi。

She doesn't know how 
to give a blowjob。

เธอ: təə - she。
อมนกเขา: om nók-kăo - 
blowjob。
(อม:om - in the mouth +
นกเขา: nók-kăo - penis)
ไม่: mâi - no, not。
เป็น: bpen - be; is, am, are。
เลย: ləəi - emphasis marker。


โม๊กให้หน่อย。

โม๊ก ให้ หน่อย。

mók hâi nɔ̀i。

Can you give me a Blowjob。

โม๊ก: mók - Blowjob。
ให้: hâi - give。
หน่อย: nɔ̀i - a little。


ถึงจุดสุดยอด。

ถึง-จุด-สุด-ยอด。

tʉ̌ng-jùt-sùt-yɔ̂ɔt。

Climax。
Orgasm。

ถึง: tʉ̌ng - arrive, reach。
จุด: jùt - point。
สุดยอด: sùt-yɔ̂ɔt - summit。
(the best)。


เสร็จ。

sèt。

Finish。
Cum。


เสร็จไหม。

เสร็จ ไหม。

sèt mǎi。

Did you Finish?
Did you Cum?

เสร็จ: sèt - finish, cum。
ไหม: mǎi - ? 
yes or no question。


ล่มปากอ่าว。

ล่ม ปาก-อ่าว。

lôm-bpàak-àao。

to ejaculate too quickly。

ล่ม: lôm - sink。
ปากอ่าว: bpàak-àao - 
mouth of the bay。


เป็นประจำเดือน。

เป็น ประจำเดือน

bpen bprà~jam-dʉʉan。 

Girl having her period。

เป็น: bpen - be; is, am, are.
ประจำเดือน: bprà~jam-dʉʉan
menstruation。
(ประจำ: bprà~jam - regular + 
เดือน: dʉʉan - month)


ประจําเดือนมา。

ประ~จํา-เดือน มา。

bprà~jam-dʉʉan maa。

Girl having her period。

ประจำเดือน: bprà~jam-dʉʉan
menstruation。
(ประจำ: bprà~jam - regular + 
เดือน: dʉʉan - month)
มา: maa - come, came。


เป็นเมนส์。

เป็น เมนส์。

bpen-men。 

Girl having her period。

เป็น: bpen - be; is, am, are.。
เมนส์: men -
menstruation。


เมนส์มา。

เมนส์ มา。

men maa。

Girl having her period。

เมนส์: men -
menstruation。
มา: maa - come, came。


วันนั้นของเดือน。

วัน นั้น ของ เดือน。

wan nán kɔ̌ɔng dʉʉan。

I'm on my period。

วัน: wan - day。
นั้น: nán - that。
ของ: kɔ̌ɔng - of, belonging to。
เดือน: dʉʉan - month。


ฝ่าไฟแดง。

ฝ่า ไฟ-แดง。

fàa-fai-dɛɛng。

have sexual intercourse while menstruating。

ฟ่า: fàa - go through。
ไฟแดง: fai-dɛɛng - red light。


กินเด็ก。

กิน เด็ก。

gin dèk。

Rob the cradle。
Cradle snatcher。

กิน: gin - eat。
เด็ก: dèk - child。

Edited by Bobson VaGene
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share • COVID-19

  Any posts or topics which the moderation team deems to be rumours/speculatiom, conspiracy theory, scaremongering, deliberately misleading or has been posted to deliberately distort information will be removed - as will BMs repeatedly doing so. Existing rules also apply.

 • Advertise on Pattaya Addicts
 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
 • Our picks

  • For those that don't know, I did Friday meetings before many years ago,  I feel like we are missing a regular meeting for members,  I am aware guys meet at PA affiliated bars. But I want to start meeting people again, I'm inviting the guys following my YouTube also.

   The meetings is a chance to get to meet each other,  I plan to be at every meeting, I also have Dean from Dive bar that has offered to help out with a crawl after.
   The meetings will be  Monday  6 pm - 8 pm each week.  (The improvised bar crawl will commence at 8 p.m.  Dean will make his own plans for that.)

   Due to low numbers of people in town, I will start the meetings in our bars to help our girls and managers, please check back often incase things are changed.  I will be sharing the love around town later, but Soi 6 is first on my list (including bars that are friendly competition)   
   If bar owners want us to have a meeting at their bar,  they need to have a minimum of 10 girls.  I'm not dragging people to empty bars for favours.
   Please help us invite other members, it takes a while to get momentum.
   Monday 6 pm - 8pm  (then bar crawl after)
   21st March - Playpen Soi 6
   28th March - Night wish bar Soi 6
   4th April - Toy Box bar Soi 6
   11th April - Repent Soi 6
   18th April - where angels play Soi 6
   25th April -  (next bar we have open)

   2nd May - (next bar we have open)
   9th May - Cooters bar soi 6 
   16th May - Hot shots bar Soi 6
   23rd May - (next bar we have open)
   30th of May - Lust soi 6 
   6th of June - Illuzion
   13th of June - (next bar we have open)

   I look forward to meeting people again.
   • 60 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.